Rozpočet

Dokumenty vztahující se k rozpočtu a hospodaření obce uspořádané podle jednotlivých let je možné stahovat ve formátu pdf.


Rozpočet:
Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován vždy na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nímž má obec finanční vztah.

Rozpočtový výhled:
Na základě novely č. 557/2004 Sb. zákona č. 250/2000 Sb. mají obce povinnost sestavovat nejen roční rozpočty, ale také rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Například po schválení rozpočtu na rok 2011 musí být schválen také rozpočtový výhled minimálně na roky 2012 až 2013.

Výkazy o plnění rozpočtu:
V průběhu roku obecní úřad sleduje skutečné plnění rozpočtu, za každý kalendářní měsíc vypracovává "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu".

Rozpočtové změny:
Rozpočet může být po jeho schválení upravován z důvodů organizačních, metodických a věcných změn. Věcné změny vznikají ze skutečností objektivně působících na hospodaření, díky kterým musí dojít i ke změnám rozpočtových ukazatelů, např. neuskutečnění investice, neočekávané zvýšení cen dodávek el. energie, nižší plnění daňových příjmů než bylo očekáváno apod. Rozpočtová opatření se číslují jednou číselnou řadou vždy od počátku roku.

Závěrečný účet:
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Obec jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech obce. Návrh závěrečného účtu obce je nutné zveřejnit nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce. Projednání závěrečného účtu za uplynulý rok musí proběhnout do 30. června následujícího roku. Pokud vyplývají ze zprávy o přezkumu nějaké nedostatky, byť nejsou závažného charakteru, je zastupitelstvo obce povinno přijmout nápravná opatření.


Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018 

Rozpočet 2017

Rozpočet 201

Rozpočet 2015

 Rozpočet 2014 

Rozpočet 2013

Rozpočet 2012

Archiv - starší dokumenty